Prejsť na obsah

Zberný dvor Pri bitúnku Košice - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Navrhovateľ, KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer zmeny navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania