Prejsť na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – Mobilný drvič“ - právoplatné rozhodnutie MŽP SR a zvolanie verejného prerokovania

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 28.06.2022 mu bolo ako
dotknutej obci doručené rozhodnutie MŽP SR č. 2384/2022-11.1.1/vt, 31212/2022 zo dňa 01.06.2022 o tom, že:
- nie je potrebné vypracúvať správu o hodnotení -
pre navrhovanú činnosť: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – Mobilný drvič“. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2022.