Prejsť na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu-mobilný drvič - doručenie zámeru navrhovanej činnosti

Navrhovateľ – T2AM Recycling s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, doručil Ministerstvu ŽP SR, sekcii posudzovania vplyvov na ŽP odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.