Prejsť na obsah

Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 19.04.2021
MK/A/2021/12821


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 16.04.2021 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti:


„Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín“


Navrhovateľ – KOVMETAL, spol. s.r.o. Košice, Obrody 27, 040 11 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer navrhovanej činnosti.
Oznámenie o doručení zámeru je pre verejnosť k dispozícii najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 10.05.2021 na webovej stránke mesta Košice: www.kosice.sk.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola týmto o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.
Informovanie verejnosti je prezentované zverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle ako aj zverejnením textu zámeru na webovom sídle MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky