Prejsť na obsah

Zariadenie na zber odpadov, Magnezitárska 11 - zmena činnosti

Navrhovateľ, Zberko, s.r.o., Cesta do Hanisky 12, 040 15 Košice - Šaca, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej zmeny činnosti