Prejsť na obsah

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice - Ťahanovce - zmena navrhovanej činnosti

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 29.04.2021
MK/A/2021/13423


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 28.04.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania:
„Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice - Ťahanovce“


Navrhovateľ – Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
Oznámenie o zmene činnosti je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky tel. kontakt : 055/6419720) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení t.j. najmenej do 13.05.2021. Oznámenie a dokumentácia o zmene navrhovanej činnosti sú pre verejnosť prístupné na webovom sídle MŹP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, 041 26 Košice do 10 pracovných dní od doby, kedy bola o zmene činnosti informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v určenej lehote dotknutej obci.
Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky