Prejsť na obsah

Zariadenie na zber a výkup odpadov Košice – MČ Šebastovce - doručenie zámeru posudzovanej činnosti

Navrhovateľ, KAMICO, s.r.o. Košice, Papradia 10, 040 17 Košice – Šebastovce, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti.