Prejsť na obsah

ZARIADENIE NA ÚPRAVU, SPRACOVANIE A ZHODNOCOVANIE ODPADOV KOŠICE - BARCA

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 11.6.2008
A/2008/13477

Oznamujem občanom, že dňa 9.6.2008 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„zariadenie na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie odpadov košice - barca."


Navrhovateľ, KMGroup, s.r.o., Košice predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Zariadenie na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie odpadov Košice - Barca."


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 9.7.2008. Zámer je uverejnený na internetovej stránke www.enviroportal.sk


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 3.7.2008.
primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice