Prejsť na obsah

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenajať tento majetok:

nebytové priestory o výmere 295,52 m² nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti na Poľnej 1, Košice – budova súpisné číslo 317, kat. územie: Košická Nová Ves, obec: Košice – Košická Nová Ves, okres Košice III:

na dobu neurčitú s podmienkou, že nájomca sa zaviaže vykonávať údržbu prenajatého majetku na vlastné náklady,

minimálna výška nájomného 9 Eur/m²/rok 

za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

K uvedeným nebytovým priestorom môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 16.08.2021 do 15:00 hod. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, oddelenie školstva, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať - zámer prenájmu školského majetku – Poľná".

Mesto Košice si vyhradzuje právo zverejnený zámer v celosti alebo v jeho časti zmeniť alebo zrušiť.

Bližšie informácie poskytne oddelenie školstva MMK.

tel. kontakt: 055/6419219