Prejsť na obsah

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  prenajať tento majetok:

nebytové priestory na ulici Čordáková č. 50 o výmere 2450,28 m², ktoré sa nachádzajú v budove súpisné číslo 1222, na pozemku parcela C KN č. 3018/1,  kat. územie: Grunt, obec: Košice – Sídlisko KVP, okres: Košice II, evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na  LV č. 6;

nájomcovi: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice, IČO: 35561548

  1. priamym nájmom,
  2. za ročné nájomné 1,-€/m² a prevádzkové náklady, 
  3. na dobu určitú - do 01.01.2031, za účelom prevádzkovania cirkevnej materskej školy,
  4. nájomca je povinný investovať do zhodnotenia prenajatých nehnuteľností v prvej tretine trvania nájmu finančné prostriedky min. vo výške 24 502,80,- Eur,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – všeobecný záujem podporovať subjekty zabezpečujúce výchovno-vzdelávací proces detí, za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady v úplnom rozsahu.