Prejsť na obsah

Zámer prenajať majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení – jún 2023 /doplnenie/