Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 16.11.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80.

 

Prílohu č.7 výzvy tvorí zoznam projektov, ktoré vznikli na základe iniciatívy Catching-up regions a boli odsúhlasené partnermi SK CuRI ku dňu 27. 10. 2021. Vzhľadom na postupné zapájanie dotknutých regiónov do iniciatívy Catching-up regions môže byť zoznam doplnený o ďalšie konkrétne investičné projekty, ktoré musia byť odsúhlasené Riadiacim výborom iniciatívy Catching-up Regions, pričom zoznam takto odsúhlasených projektov tvorí prílohu k zápisnici zo zasadnutia Riadiaceho výboru.