Prejsť na obsah

VÝSTAVBA KOGENERAČNEJ JEDNOTKY A PREPOJOVACIEHO HORÚCOVODNÉHO POTRUBIA V KOŠICIACH


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 9.6.2008
A/2008/10906

Oznamujem občanom, že dňa 6.6.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„výstavba kogeneračnej jednotky a prepojovacieho horúcovodného potrubia v košiciach".

Navrhovateľ R GES, s.r.o., Prešov, predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Výstavba kogeneračnej jednotky a prepojovacieho horúcovodného potrubia v Košiciach" na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 2008/00941-4 zo dňa 26.5.2008, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona je oznámenie o rozhodnutí zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 8.7.2008.


primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice