Prejsť na obsah

VÝROBNÁ HALA SPOLOČNOSTI

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 27.5.2008
A/2008/10700/457

Oznamujem občanom, že dňa 23.5.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„výrobná hala spoločnosti
ferrobanka, a.s., BRATISLAVA".

Navrhovateľ Ferrobanka, a.s., Bratislava, predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Výrobná hala spoločnosti Ferrobanka, a.s., Bratislava" na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 2008/00837-4 zo dňa 21.5.2008, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona je oznámenie o rozhodnutí zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 20.6.2008.primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice