Vyplňte dotazník a pomôžte vylepšiť dopravu v našom meste

Pred 5 rokmi schválilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice. V súčasnosti prebieha čiastočná aktualizácia tohto strategického dokumentu, ktorý definuje potreby mesta v oblasti dopravnej infraštruktúry. Stratégia je takisto komplexným dokumentom vymedzujúcim ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovuje priority rozvoja ako aj opatrenia a zdroje, ktoré sú potrebné na ich dosiahnutie. Slúži aj ako podklad pre podrobné riešenie otázok územného rozvoja dopravy a spracovanie nového územného plánu mesta Košice.

Vedenie mesta v spolupráci so spracovateľmi aktualizácie spomínanej stratégie pripravilo pre verejnosť dotazník. Spracované výsledky budú využité pri na doplnenie analýzy súčasného stavu konkrétnych oblastí dopravy. Okrem toho pomôžu mestu aj pri aktualizovaní návrhov v tejto stratégii.

Čo by vás viedlo k tomu, aby ste viac používali MHD alebo bicykel?

Otázky sa týkajú všetkých druhov dopravy, ktorú Košičania každodenne využívajú a občas na ňu aj šomrú. Spracovatelia aktualizácie dopravnej stratégie sa pýtajú napr. aj na to aká by bola motivácia k častejšiemu využívaniu bicykla alebo čo by pomohlo tomu, aby viac používali verejnú dopravu.

Medzi otázkami je aj to, aké sú z pohľadu obyvateľov najkritickejšie miesta pre cyklistov alebo chodcov v meste. V dotazníku sa zisťuje i ochota verejnosti využívať prostriedky zdieľanej mobility (kolobežky, bicykle, skútre, atď.) keby boli prepojené s verejnou hromadnou dopravou. Zaujímavou otázkou je aj to ako dlho by ste dochádzali po meste, ak by ste využívali len vlastné nohy.

Ak chcete prispieť k skvalitneniu všetkých foriem dopravy v meste a vlastnými podnetmi sa podieľať na jej navrhovaných zmenách, stačí kliknúť na nasledovný link a venovať 10 minút vyplneniu dotazníka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXEpgI6fdpoY3z-XtgvOGyRADF2BycAarC96wwbvUO0i2H6w/viewform

Zistené údaje vyplývajúce z tohto prieskumu bude mesto následne prezentovať prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.