Prejsť na obsah

Vyhlásenie výzvy IROP-PO2-SC211-2021-78 (oblasť sociálnych služieb)

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 13.10.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy:  IROP-PO2-SC211-2021-78.

 

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 13.10.2021

Dátum uzavretia:    v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP (viď výzva)

Hodnotiace kolá:

uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 13.12.2021

uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 14.02.2022