Prejsť na obsah

Vyhlásenie vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do DPMK a.s.

VYHLÁSENIEvkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do spoločnostiMesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO : 00 691 135, ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť so sídlom Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO : 31 701 914, zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH, na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 373 zo dňa 14.3.2016 o zvýšení základného imania spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť formou nepeňažného vkladu vo výške 7 875 550 € týmto ako vkladateľ vyhlasuje,  

že vkladá do základného imania spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť so sídlom Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO : 321 701 914 („ďalej len nadobúdateľ") nepeňažný vklad pozostávajúci z nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Terasa, zapísaných na liste vlastníctva č. 12576, ktoré sú špecifikované v Prílohe k tomuto vyhláseniu a ktorých je vkladateľ výlučným vlastníkom.  

Všeobecná hodnota nehnuteľností podľa prílohy v celkovej výške 7 875 555,30 € bola určená súdnoznaleckým posudkom č. 11/2016 zo dňa 08.02.2016, spracovaným znalcom Ing. Jozefom Murínom, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pod evidenčným číslom 912457. Nepeňažný vklad sa započítava na vklad jediného akcionára Mesta Košice do základného imania spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť vo výške 7 875 550 € (slovom sedem miliónov osemstosedemdesiatpäťtisíc päťstopäťdesiat eur).Nepeňažný vklad sa na prospech vkladateľa započítava ako úplné splatenie emisného kurzu vkladateľom upísaných a spoločnosťou (nadobúdateľom) emitovaných nových akcií v menovitej hodnote 7 875 550 €.Právne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva k vkladaným nehnuteľnostiam v prospech nadobúdateľa, ktoré sa vykoná na základe tohto vyhlásenia, nastávajú povolením vkladu vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam v prospech nadobúdateľa do katastra nehnuteľností vedeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Košice.Vkladateľ nepeňažného vkladu týmto vyhlasuje, že súhlasí s prevodom vlastníckeho práva k nepeňažnému vkladu vyššie špecifikovanému na obchodnú spoločnosť Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť.Nadobúdateľ nepeňažného vkladu, Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť prehlasuje, že predmetné nehnuteľnosti špecifikované v Prílohe k tomuto vyhláseniu na seba preberá so všetkými záväzkami a ťarchami na nich viaznucimi.Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 373 zo dňa 14.03.2016, ktorým Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť nepeňažným vkladom je zverejnené na internetovej stránke Mesta Košice.Prílohy

1. XLSX 18,63 KB Zoznam