Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: VEDÚCI REFERÁTU MÚZEUM VILA ATELIÉR MATHÉ

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11  Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
Vedúci referátu Múzeum vila ateliér Mathé
- pracovná pozícia na 50% úväzok
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – umenovedné odbory (dejiny umenia, estetika, výtvarné umenie), preferencia v oblasti spoločenských a humanitných vied.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. výkone práce vo verejnom záujme,
 • prax v odbore min. 3 roky (alebo 1 rok riadiaca pozícia),
 • znalosť zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o múzeách a galériách“),
 • všeobecný rozhľad a orientácia v oblasti kultúry,
 • skúsenosti s grantovými schémami v oblasti kultúry a umenia, znalosť práce na PC, MS Office (Excel, Word),
 • vítaná znalosť anglického jazyka,
 • samostatnosť, flexibilita, bezúhonnosť,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti.
 
Pracovná náplň (najmä):
 • v súlade so zriaďovacou listinou Múzea vila ateliér Mathé (múzejného zariadenia, ktoré je organizačnou zložkou mesta Košice ako zriaďovateľa, ďalej len „múzeum“) a podľa jeho základného poslania a predmetu činnosti riadi, organizuje, koordinuje a vyhodnocuje činnosť múzea, najmä na úseku zbierkotvornej, vedecko-výskumnej a prezentačnej činnosti,
 • samostatne tvorí koncepcie, zámery a vzdelávacie aktivity s regionálnym a nadregionálnym obsahom v súlade s koncepčnými a strategickými materiálmi zriaďovateľa,
 • zodpovedá za kvalitné a včasné plnenie hlavných úloh múzea v súlade s koncepciou riadenia a rozvoja,
 • zabezpečuje skúmanie, uchovávanie a sprístupňovanie kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva,
 • vytvára podmienky pre nadväzovanie spolupráce so subjektmi v regióne,
 • zabezpečuje poskytovanie informácií súvisiacimi s činnosťou múzea smerom k médiám a zodpovedá za propagačnú a edičnú činnosť v spolupráci s príslušným odborným útvarom zriaďovateľa,
 • zodpovedá za ochranu, správu a ošetrovanie umeleckého fondu,
 • zabezpečuje vypracovanie projektov zameraných na muzeálnu prácu, koncepciu riadenia,
 • zabezpečuje odborný dohľad nad prezentačnými a inými odbornými aktivitami súvisiacimi s prevádzkou a činnosťou múzea.
 
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je výška funkčného platu pri polovičnom pracovnom úväzku najmenej 640 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke v termíne do: 16.06.2023.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11  Košice
 
Na obálku uviesť „Výberové konanie - MMK – Múzeum vila ateliér Mathé - neotvárať“.
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/