Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: VEDÚCI REFERÁTU MARKETINGU A STYKU S VEREJNOSŤOU

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
VEDÚCI  REFERÁTU MARKETINGU A STYKU S VEREJNOSŤOU
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003
  z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • odborná prax v oblasti médií min. 5 rokov,
 • riadiaca prax min. 2 roky,
 • prehľad v oblasti mediálnej legislatívy,
 • znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
 • organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita,
 • bezchybné ovládanie slovenského jazyka.
 
Pracovná náplň:
Zabezpečovanie internej a externej komunikácie mesta vo vzťahu k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom, vydávanie oficiálnych stanovísk v mene primátora a magistrátu do masmédií, koordinovanie redakčnej činnosti, tvorby a aktualizácie procesov magistrátu, marketingových aktivít mesta a prezentácia mesta doma a v zahraničí.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, výška funkčného platu najmenej 2 000 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej a riadiacej praxi,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými podkladmi je potrebné zaslať v elektronickej forme na e-mailovú adresu andrea.kamenska@kosice.sk v PREDĹŽENOM termíne do: 15.01.2023.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.  
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/