Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Staničná 13, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84,  zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

 

 

Názov a adresa školy:                                             Základná škola Staničná 13, Košice

Telefón:                                                                    055/625 68 96 0911 625 685

E-mail pre zasielanie dokumentov:                        hospodarka@zsstanicnake.sk

 

 

Možný dátum nástupu:                    1. 9. 2023

Pracovný pomer na dobu určitú:   do 31. 8. 2024

 

Úväzok:                                 100 %              

 

Pracovná pozícia:                 Kategória: učiteľ, aprobácia: SJ, HV

                                              

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:

 

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace

 

Požadované doklady pošlite poštou alebo e-mailom do 31. 5. 2023.

 

Platové podmienky:

 

Podľa zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonom, účinného od 1. 9. 2019.

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

Vedenie školy si pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

 

 

                                                                                               PaedDr. Eva Pillárová

                                                                                                     riaditeľka školy