Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

V zmysle §  84 zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca na zástup počas dlhodobej neprítomnosti.

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice

Želiarska 4

040 13 Košice

 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

 

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ materskej školy    

 

Kvalifikačné predpoklady:

požadovaný stupeň vzdelania

Iné predpoklady:

znalosť anglického jazyka

hra na hudobný nástroj

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

 

Požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis  a súhlas so spracovaním osobných údajov zaslané e-mailom,

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti,

čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Platové zaradenie a plat: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nástup do zamestnania: 01.09.2023

Informácie:

na tel.: 055 636 7007, 055 636 9518

e-mail: zszelke@gmail.com

web: www.zszelke.edu.sk

Žiadosti posielať do 22.08.2023 na mszeliarska@gmail.com

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

Mgr. Viera Kuliková

riaditeľka školy