Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

V zmysle § 84 ods. 1  zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Kontakt:  055/6367007, zszelke@gmail.com

 

Nástup do zamestnania: 1. január 2022

 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

 

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ materskej školy

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Iné predpoklady:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • ovládanie hry na hudobnom nástroji
 • komunikácia v anglickom jazyku

 

Platové náležitosti: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 4. do 9. platovej triedy).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 • Iné požiadavky  po vyzvaní:
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 • Bezúhonnosť

 

 

Všetky potrebné doklady je potrebné poslať  e-mailom  alebo poštou do 24.12. 2021.

 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

  

                                                                                                   Mgr. Viera Kuliková

Košice: 1.12. 2021                                                                          riaditeľka školy