Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Masarykova 19/A v Košiciach

V zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

 

Názov a adresa  zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A,

                                                          040 01 Košice

 

Kontakt: 055/ 62 219 56, 0911 904 950

                zsmasarykova@zsmasarykova.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ

 

Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou anglický jazyk a ruský jazyk

 

Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 01/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Platové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 915,00 € - 6. plat. tr., 1. pracovná trieda - začínajúci pedagogický zamestnanec; do 1251,50 € - 9. plat. tr., 1. pracovná trieda – pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou + dĺžka započítanej praxe)

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. žiadosť o prijatie do zamestnania,
  2. profesijný životopis a motivačný list,
  3. súhlas so spracovaním osobných údajov.

 Po vyzvaní po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:

  1. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
  1. doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
  2. odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Iné doplňujúce údaje:

Nástup do zamestnania : september 2022

Pracovný úväzok: 100%

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor vybraných uchádzačov.

 

Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne.

 

 

V Košiciach 30.6.2022                                                          PaedDr. Radoslav Lukács

                                                                                               riaditeľ školy