Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Požiarnická 3, Košice

V zmysle § 12 ods. (1) zákona NR SR č. 138/ Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Požiarnická 3, Košice 040 01

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ/ka

Podkategória pedagog. zamestnanca:
učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo  matematika / technika
Kvalifikačná požiadavka:
aprobačné predmety sekundárne vzdelávanie

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

 

Iné požiadavky po vyzvaní:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Nástup do zamestnania: 2.09.2023

Nástupný plat pedagogického zamestnanca podľa Zákona 317/2009, 553/2003 Z.z. a nariadenia vlády 341/2004  je v  PT 10 základný plat 753 Eur

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2024, s 3 mesačnou skúšobnou dobou
Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail skola@zspoziarnicka.sk do 28. 08. 2023.
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 055/6784819, 0911221767; e - mail: skola@zspoziarnicka.sk
Košice, 14.8.2023  PaedDr. Antónia Mündelová, riaditeľka školy