Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Požiarnická 3, Košice

V zmysle § 84  zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Požiarnická 3, Košice 040 01

Kategória voľného pracovného miesta:
odborný zamestnanec – školský psychológ


Kvalifikačné predpoklady:
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

Iné požiadavky po vyzvaní:
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Nástup do zamestnania:  

Nástupný plat pedagogického zamestnanca podľa Zákona  553/2003 Z.z. v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.
Nástup do zamestnania je 24.8.2022.

 

Pracovný pomer je na dobu určitú do 31.08 . 2023, s 3 mesačnou skúšobnou dobou - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 

Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, zašlite na e – mail skola@zs.poziarnicka.sk do 27.5.2022

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 055/ 678 48 19; 0914 272 244  e - mail: skola@zs.poziarnicka.sk

 

Košice, 13.5.2022   PaedDr. Antónia Mündelová, riaditeľka školy