Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Postupimská 37, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Postupimská 37, 040 22 Košice

 

Kategória odborných zamestnancov:  

  • školský psychológ

 

Kvalifikačné predpoklady:  

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:   

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Motivačný list

Doklady o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca preukazuje čestným vyhlásením bezúhonnosť, skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

 

Pracovný pomer od 01.02.2023.

Rozsah úväzku: 20%

 

Úplnú žiadosť zaslať elektronicky do 18.01.2023 do 14.00 hod na adresu: ziadosti@postupimska.sk. V predmete správy uviesť školský psychológ.

Žiadosti zaslané po uvedenom termíne a čase nebudú akceptované.

 

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné požiadavky:

Flexibilita, zodpovednosť, tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Schopnosť tímovej práce.

Digitálne zručnosti.

 

 

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 

13.01.2023                                                                                                Mgr. Jana Polačková

                                                                                                                    riaditeľka školy