Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Postupimská 37, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Postupimská 37, 040 22 Košice

 

Kategória pedagogických zamestnancov:  

  • učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie s aprobáciou matematika, fyzika

 

Kvalifikačné predpoklady:  

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:   

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Motivačný list

Doklady o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Pracovný pomer na zastupovanie počas PN

 

Zaslať elektronicky na adresu: ziadosti@postupimska.sk

  • v predmete správy uviesť aprobáciu predmetov

 

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Schopnosť tímovej práce.

Používanie inovatívnych foriem a metód práce na vyučovaní.

Digitálne zručnosti.

 

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 

V Košiciach, 20.05.2022                                                                         Mgr. Jana Polačková

                                                                                                              riaditeľka školy