Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto ZŠ Park Angelinum 8

Informácie o voľných pracovných miestach na základe § 11a zákona č.390//2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.2.2012 do 30.6.2012

Pozícia: Učiteľ pre primárne vzdelávanie
Názov zamestnávateľa: ZŠ Park Angelinum č.8, 040 01 Košice

Kategória pedag.zamestnancov: učiteľ pre primárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
- Požadovaný stupeň vzdelania, učiteľ primárneho vzdelávania s rozšírenou aprobáciou Anglický jazyk
- Bezúhonnosť
- Zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:
- Profesijný životopis
- Overené kópie o vzdelaní
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Zdravotná a duševná spôsobilosť
- Súhlas so spracovaním údajov

Informácie na tel.č.: 055/6335430


Košice, 30.1.2012