Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II., Košice

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice

 

Kontakt:

055/644 40 58

zslechkeho@gmail.com

 

Kategória pedagogického zamestnanca:             

Školský psychológ

 

Kvalifikačné predpoklady:

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 01/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky započítanej praxe.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. žiadosť o prijatie do zamestnania,
  2. profesijný životopis a motivačný list,
  3. súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Po vyzvaní po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:

  1. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
  2. doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
  3. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

 

Iné doplňujúce údaje:

Nástup do zamestnania : 01.09.2023

Pracovný pomer na dobu určitú: do  31.08.2024

Pracovný úväzok: 100 %

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor vybraných uchádzačov.                                                                        

 

 

RNDr. Erika Račková

   riaditeľka školy