Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Krosnianska 4, Košice

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Pozícia:

 • vychovávateľ v školskom klube detí

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklady o nadobudnutom vzdelaní,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Od úspešného uchádzača sa pred uzavretím pracovného vzťahu bude vyžadovať:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzať požiadal žiadosť o odpis z registra trestov § 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

 

Platové podmienky:

 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

Doplňujúce informácie:

 • pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2023 s predpokladaným nástupom do zamestnania 01. 12. 2022,
 • veľkosť úväzku: 92,67 %,
 • o termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný,
 • životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov zaslať na e-mail: hodorovska@zskroke.sk do 18. novembra 2022.

 

 

Košice 08. 11. 2022

 

Ing. Danka Daneshjoová
riaditeľka školy