Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Krosnianska 2, Košice

V zmysle § 84 zákona NR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice
Kontakty:                                    055/6712 526 riaditel@zskrosnianke.sk

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ
Podkategória pedagogických zamestnancov:

                                                          učiteľ/ka  pre nižšie stredné vzdelávanie /II. stupeň ZŠ

                                                          učiteľ matematiky

 

Kvalifikačné predpoklady:

     Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  - aprobácia: učiteľ matematiky

 

Platové podmienky:
    Podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zoznam požadovaných dokladov:
-  Žiadosť o prijatie do zamestnania
-  Profesijný životopis
-  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
-  Súhlas so spracovaním osobných údajov

-  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /pri nástupe/

-  Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019


Nástup do zamestnania : 1. 5. 2023 resp. dohodou

 

Ďalšie informácie:
Žiadosti zasielať do 20. 4. 2023

Perspektíva dlhodobého pracovného pomeru
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný

pohovor.

 

Košice 29. 3. 2023                                                        Mgr. Júlia Špilárová
                                                                                       riaditeľka školy