Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Krosnianska 2, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom  pracovnom  mieste:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:                     Základná škola, Krosnianska 2,040 22 Košice

Kategória voľného pracovného miesta:          asistent učiteľa v rámci projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Začiatok pracovného pomeru:                        od 1. septembra 2022

Úväzok:                                                              100%

Dĺžka pracovného pomeru:                              12 mesiacov

Počet potrebných pozícií:                                 1

 

Kvalifikačné predpoklady:

Asistent učiteľa – Podľa zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona č 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /pri nástupe/
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov

 

Doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do  23.6.2022 na adresu: riaditel@zskrosnianke.sk

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:               055/ 6 712 526

                               e-mail: riaditel@zskrosnianke.sk

 

Košice 10.6.2022

                                                                            Mgr. Júlia Špilárová, riaditeľka školy