Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Krosnianska 2, Košice

V zmysle zákona NR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  § 84 zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice
Kontakty:                                    055/6712 526 riaditel@zskrosnianke.sk

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ
Podkategória pedagogických zamestnancov:

                                                          učiteľ/ka  pre nižšie stredné vzdelávanie /II. stupeň ZŠ

                                                         aprobácia telesná a športová výchova / učiteľ plávania

Kvalifikačné predpoklady:

     Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  - aprobácia telesná a športová výchova

 

Platové podmienky:
    Podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov./ od 915 € tarifný plat 6. .platová trieda

 

Zoznam požadovaných dokladov:
-  Žiadosť o prijatie do zamestnania
-  Profesijný životopis
-  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
-  Súhlas so spracovaním osobných údajov

-  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /pri nástupe/

-  Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019


Nástup do zamestnania : po dohode.

 

Ďalšie informácie:
Žiadosti zasielať do 20.  3. 2022
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný

pohovor.

  • Pracovný pomer na zástup počas PN.


    Košice 1. 3. 2022

    Júlia Špilárová
    riaditeľka školy