Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Krosnianska 2, Košice

V zmysle zákona NR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84 zverejňujeme informáciu

o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice
Kontakty:                                    055/6712 526  mail: riaditel@zskrosnianke.sk

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ
Podkategória pedagogických zamestnancov:učiteľ/ka  pre primárne vzdelávanie /I. stupeň ZŠ – aprobácia ANJ

                                                        
Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  

 

Platové podmienky:
Podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. / od 915 € tarifný plat 6. platová trieda/


Zoznam požadovaných dokladov:
-  Žiadosť o prijatie do zamestnania
-  Profesijný životopis
-  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
-  Súhlas so spracovaním osobných údajov

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /pri nástupe/
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov

 

Doplňujúce údaje:

 • Pracovný pomer na zástup počas PN
 • Pracovný úväzok: 52 %
 • Nástup do zamestnania 1. 2022

  Ďalšie informácie:
  - Žiadosti zasielať do 16. 12. 2021
  Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

Košice 8. 12. 2021
Mgr. Júlia Špilárová
riaditeľka školy