Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Kežmarská 30, Košice

V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Voľné pracovné miesto od 01. decembra 2021

 

Názov a adresa zamestnávateľa:             Základná škola Kežmarská 30, 040 11  
                                                                                   Košice

 

Kategórie voľných pracovných miest:       učiteľ/ka pre nižšie sekundárne
                                                                                   vzdelávanie s aprobáciou na FYZ/MAT  
                                                                                  
alebo FYZ/INF

                                                                                   (II. stupeň ZŠ)

                            

                               

Druh pracovného pomeru:                             100% úväzok, na dobu určitú s možnosťou

                                                                                   predĺženia na dobu neurčitú

 

Podkategórie pedagog. zamestnancov:   učiteľ/ka pre pre nižšie sekundárne
                                                                                   vzdelávanie s aprobáciou na FYZ/MAT  
                                                                                  
alebo FYZ/INF
                                                                                   (II. stupeň ZŠ)

 

Kvalifikačné predpoklady:                        vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

                          

Požadované doklady:                                žiadosť o prijatie do zamestnania, 

                                                                                   profesijný životopis,

                                                                                   motivačný list,

                                                                                   súhlas so spracovaním osobných údajov
                                                                          telefonický kontakt, mailový kontakt

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

 

  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
  • výpis z registra trestov

 

Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky do 20.12.2021 na adresu: dufinecmarek@gmail.com

 

 O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.

 

Mgr. Marek Dufinec

poverený riadením školy

Základná škola Kežmarská 30

040 11  Košice