Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Jenisejská 22, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice

Kontakt:
riaditel@zsjenisejska.edupage.org

Kategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ/ka slovenského jazyka – ideálne v kombinácii s náboženskou výchovou


Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019


Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na zástup počas PN a následnej MD

Pracovný úväzok: 100%
Nástup do zamestnania: 11.4.2022

 

Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.

Košice 8.2.2022

 

Mgr. Zdenka Figurová 
riaditeľka  školy