Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Jenisejská 22, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

vychovávateľka

 

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný úväzok: 100% - zástup za PN a následnú MD
Nástup do zamestnania 05.09.2022

Požadované doklady je potrebné zaslať mailom na adresu: riaditel@zsjenisejska.edupage.org do 29.8.2022.

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Košice 25.8.2022

 

Mgr. Zdenka Figurová 
riaditeľka  školy