Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Gemerská 2, KE

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Gemerská 2, Košice

 

Kategória pedagogického zamestnanca: vychovávateľ

Pozícia: Vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD

 

Počet pracovných miest: 1 pracovné miesto; úväzok 76%

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • motivačný list

 

Doplňujúce informácie:

  • pracovný pomer na dobu určitú – do 31.8.2024 s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovnej zmluvy
  • pracovný úväzok: 76%
  • požadované doklady je možné doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: zsgemerska@gmail.com do 9.6.2023
  • na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači

 

Kontakt:        055/6251978

                        zsgemerska@gmail.com

 

Košice 25.5.2023

 

Mgr. Štefan Koľ

   riaditeľ školy