Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Družicová 4, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na od septembra 2023

Pozícia: školský psychológ

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Družicová 4, Košice

Kontakt: 055/674 02 38 , email: zsdruzicova4@zsdruzicova4.sk  

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia
- morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie práce na PC
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti

Platové náležitosti: 

Podľa zákona č. 553/203 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.


Požadovaná prax: Bez požadovanej praxe

Zoznam požadovaných dokladov: 
1. Žiadosť 
2. Profesijný životopis 
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom, alebo osobne do 31.08.2023 na riaditeľstvo školy. 

Mgr. Jozef Varga 
riaditeľ školy