Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Bukovecká 17, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

asistent učiteľa

 

Názov a adresa zamestnávateľa:        Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice

Kontakt:                                             055/7295478 zsbukke@centrum.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov: asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady: Úplne stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa pedagogického smeru

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Platové podmienky:

Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Motivačný list

 

Zaslať do 30.5.2022 elektronicky na adresu: zsbukke@centrum.sk

Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).