Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Bernolákova 16, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola  Bernolákova 16, 040 11 Košice

Kategória pedagogických zamestnancov:  vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Kvalifikačné predpoklady:  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:   

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaslať elektronicky do  6.7.2022 na adresu: zsberke@centrum.sk

Na základe predložených žiadostí budú mailom pozvaní len vybraní uchádzači na osobný pohovor dňa 13.7.2022

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

 • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
 • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.
 • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Nástup do zamestnania: od 23.8.2022                     Úväzok: 100 %

Platové zaradenie a plat:  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Bližšie informácie o škole: www.zsberke.edupage.org

 

Iné požiadavky:

 • profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť,
 • individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie práce na PC word, excel, internet, interaktívna tabuľa,
 • výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
 • záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi.

 

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy

Základná škola Bernolákova 16

040 11  Košice