Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Belehradská 21, Košice

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie o voľnom pracovnom mieste pedagogických  a odborných zamestnancoch:

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, Belehradská 21, Košice 040 13

Kontakt:
055/6362736
zsbelehradska@centrum.sk

Kategória pedagogického zamestnanca:
učiteľ

Podkategória:
Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie pre vyučovanie aprobačných predmetov:
Anglický jazyk – Nemecký jazyk (Ruský jazyk )
Telesná a športová výchova
Hudobná výchova – od 1.9. do 31.11.2012

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópia dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Zdravotná a duševná spôsobilosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 30.06.2013.

Nástup do zamestnania 27.08.2012

Bližšie informácie na ZŠ belehradská 21, Košice