Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto v materských školách

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov: 

 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Mesto Košice, Trieda 48/A, 040 11  Košice

 

Počet voľných pracovných miest: 1

 

Kategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ

 

Podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ materskej školy

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 4. do 9. platovej triedy)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Nástup do zamestnania: február 2022

Kontakt:

Žiadosti zasielajte poštou na adresu zamestnávateľa:       Mesto Košice

                                                                                      Oddelenie školstva

                                                                                      Trieda SNP 48/A

                                                                                      040 11  Košice