Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov: 
 
Názov a adresa zamestnávateľa:
Mesto Košice, Trieda 48/A, 040 11  Košice
 
Počet voľných pracovných miest: 2
  
Kategória pedagogických zamestnancov:
pedagogický asistent
 
Kvalifikačné predpoklady:
minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore pedagogický asistent, učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo a pod. v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR  č. 173/2023  o  kvalifikačných  predpokladoch  pedagogických  zamestnancov a odborných zamestnancov
 
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 4. do 6. platovej triedy)
 
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Nástup do zamestnania: po 1. septembri 2023
 
Kontakt:
Žiadosti zasielajte poštou na adresu zamestnávateľa:  Mesto Košice
                                                                                      Oddelenie školstva
                                                                                      Trieda SNP 48/A
                                                                                      040 11  Košice