Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Starozagorská 8, Košice - učiteľ

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:
 
Názov a adresa zamestnávateľa:                     Základná škola, Starozagorská 8, Košice
Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ na druhom stupni základnej školy
Študijný odbor akademických predmetov:    Telesná výchova
 
Začiatok pracovného pomeru:                            od 14. februára 2024
Úväzok:                                                                  100%
Dĺžka pracovného pomeru:                                 zastupovanie počas PN
 
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 1. uvedené v Prílohe č. 1 Vyhlášky č. 173/2023 Z. z.,
 
Požadovaná prax: -
 
Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 1. Žiadosť
 2. Profesijný životopis
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 
Iné požiadavky:        Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                                    Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                                    Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                                    Schopnosť pracovať v tíme.
Ďalej:
 • analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,
 • informačná gramotnosť
 • individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • samostatnosť, tvorivosť
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • bezúhonnosť
Požadované doklady:
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do 13.2.2024 na adresu: info@zsstarozagorska.sk
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.
 
Po vyzvaní a po osobnom pohovore predloží úspešný uchádzač ďalšie doklady:
- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.
 
Kontakt:                0948 590 919, 0911 982 113
                               e-mail: info@zsstarozagorska.sk
                                         www.zsstarozagorska.sk

Košice 6.2.2024
 
PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy