Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Staničná 13, Košice - učiteľ TV

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84,  zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:
 
 
Názov a adresa školy:                                             Základná škola Staničná 13, Košice
Telefón:                                                                    055/625 68 96 0911 625 685
E-mail pre zasielanie dokumentov:                        hospodarka@zsstanicnake.sk
 
 
Možný dátum nástupu:                    1. 9. 2023
Pracovný pomer na dobu určitú:   do 31. 8. 2024
 
Úväzok:                                 100 %              
 
Pracovná pozícia:                 Kategória:učiteľ, aprobácia: Telesná výchova                                            
Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 
  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:
 
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace
 
Požadované doklady pošlite poštou alebo e-mailom do 30. 8. 2023.
 
Platové podmienky:
 
Podľa zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonom, účinného od 1. 9. 2019.
Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
 
Vedenie školy si pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.
 
 
 
                                                                                               PaedDr. Eva Pillárová
                                                                                                     riaditeľka školy