Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Považská 12, Košice - vychovávateľ

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
 
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Považská 12, Košice
 
Kategória pedagogického zamestnanca: vychovávateľ
 
Počet pracovných miest: 1 pracovné miesto; úväzok 85%, s možnosťou doplnenia úväzku do 100% - 4 vyučovacie hodiny Hudobnej výchovy
 
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
 • motivačný list,
 • potvrdenie o ukončení adaptačného vzdelávania (výhodou),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019 § 15 ods. 1 a 2 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a Odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.
 
Doplňujúce informácie:
 • pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2023 počas dlhodobej PN
 • pracovný úväzok: 85%, s možnosťou doplnenia úväzku do 100% - 4 vyučovacie hodiny Hudobnej výchovy
 • požadované doklady je možné doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: zspovke12@gmail.com najneskôr do 2.2024 do 14,00 hod.
 • na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači
 • výberové konanie sa uskutoční najskôr dňa: 2.2024 od 11,00 hod.
 
Kontakt:        055/6432590, zspovke12@gmail.com 
 
Košice 16.2.2024
 
RNDr. Ľuboš Hvozdovič
riaditeľ školy