Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice - učiteľ

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
 
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
Kontakt: riaditelka@zsnovo.sk 055 / 62 52 961


Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ ZŠ  II. stupňa – Anglický jazyk, Francúzsky jazyk
 
Počet pracovných miest :        1 pracovné miesto (100 % úväzok)
 
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 
Platové podmienky:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
 
 
Zoznam požadovaných dokladov:
  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019
 
 
Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú:  počas materskej dovolenky
Nástup do zamestnania:  ihneď
 
Iné požiadavky:
Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.
 
Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: riaditelka@zsnovo.sk  
 
Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.
 
O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.
 
Mgr. Júlia Dzurusová
riaditeľka školy
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice