Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Maurerova 21, Košice

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o 2 voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

Kontakt:
0903651419
vyberovekonanie@zsfullu.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka
Podkategória: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)


Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2024 na zastupovanie počas dlhodobej PN, MD, RD s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Úväzok: 100%

Nástup do zamestnania: 1.9.2023


Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1.- 4. ročník ZŠ,

kvalifikácia na výučbu anglického jazyka vítaná.

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.


Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 

Motivačný list
Zaslať do 23.6.2023 elektronicky na adresu: vyberovekonanie@zsfullu.sk

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

 

Platové podmienky: 1 164,50 € (tarifný plat, 6. platová trieda) – začínajúci/a učiteľ/ka

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe a výšky úväzku. 

 

Bližšie informácie o škole:

www.zsfullu.sk

www.facebook.com/zsmaurerka

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.

Schopnosť pracovať v tíme.

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 

PaedDr. Katarína Martiňáková,

riaditeľka školy