Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Mateja Lechkého, Košice - vychovávateľ

 V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
vychovávateľ/ka ŠKD
 
Názov a adresa zamestnávateľa:        Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
Kontakt:                                             055/7295478 zsbukke@centrum.sk
 
Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka ŠKD
 
Kvalifikačné predpoklady: Úplne stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Platové podmienky:
Podľa zákona 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Zaslať do 27.5.2024 elektronicky na adresu: zsbukke@centrum.sk
Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).
 
Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2025.
Nástup do zamestnania: 1.9.2024
Úväzok: 100%
 
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová, riaditeľka školy
Základná škola, Bukovecká 17, Košice
055/729 54 78
zsbukke@centrum.sk